Кламер БГ - Бизнес новини: Фискалният резерв към края на март е 5.9 млрд. лв. с вземанията от еврофондовете

Фискалният резерв към края на март е 5.9 млрд. лв. с вземанията от еврофондовете

Бизнес

|
Ср, 30 Апр 2014г. 19:21ч.
Фискалният резерв към края на март е 5.9 млрд. лв. с вземанията от еврофондовете

Фискалният резерв към 31 март тази година е 5.9 млрд. лв., включително 5.1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, съобщиха от Министерството на финансите. Обхватът на резерва е променен, като в него са включени и вземанията от фондовете на ЕС. За сравнение размерът на фискалния резерв към края на март миналата година беше 4.2 млрд. лева, отбелязват от министерството.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към края на първото тримесечие на 2014 г. е отрицателно от 874 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет от 625 млн. лв. и дефицит по европейските средства от 249 млн. лева.

Съпоставено със същия период на предходната година дефицитът по КФП нараства номинално със 76 млн. лв. (0.1 процентни пункта от БВП), основно вследствие на по-високите разходи по европейските програми и фондове и на базовия ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 година.

Приходите към края на март са 6.575 млрд. лв. или 21,2 % от годишните разчети за 2014 година. За сравнение изпълнението на приходите и помощите спрямо годишния разчет за първото тримесечие на 2013 г. бе 20.3 процента. Съпоставено с март 2013 г. приходите по КФП нарастват с 417 млн. лв. (6.8%), като ръст се отчита основно при помощите.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на март са 5.2 млрд. лв., което е 79.1% от общите постъпления по КФП. Те са 21.4% от планираните за годината приходи в разчетите към ЗДБРБ за 2014 година.

Приходите от преки данъци са 1.075 млрд. лв., което е 24.9% от планираните за годината и нарастват с 10.1% спрямо същия период на миналата година. Номиналното увеличение спрямо същия период на 2013 г. е 99 млн. лв., главен принос за което имат постъпленията от данъка върху доходите на физическите лица.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са 218 млн. лв., или 24.3% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социално-осигурителни и здравни вноски са 1.396 млрд. лв., което е 22,2% от разчетените за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват със 77 млн. лева.

Постъпленията от косвени данъци са 2.51 млрд. лв. или 19.6% от плана и формират 48.3% от данъчните приходи, в т.ч. от ДДС – 1.617 млрд. лв. или 19,5% изпълнение спрямо разчета; от акцизи – 855 млн. лв. или 195%; от мита – 35 млн. лв. или 25.7%.

За сравнение постъпленията от косвени данъци за първо тримесечие на 2013 г. са били 2.647 млрд. лв. или със 137 млн. лв. повече в сравнение с 2014 г. Намалението в постъпленията от косвени данъци е основно в резултат на по-високите размери възстановени ДДС и акцизи през първото тримесечие на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г.

За периода януари –март 2013 г. възстановеният ДДС е 1.383 млрд. лв., за същия период на 2014 г. е възстановен ДДС за 1.487 млн.лв. или със 104 млн. лв. повече.

През първото тримесечие на 2014 г. е възстановен акциз за 48 млн. лв. или с 5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2013 г.

Неданъчните приходи и помощите са 1.375 млрд. лв. или 20.5 % от разчета за годината.

Отбелязва се значително нарастване на постъпленията от помощи, свързани с ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС. Постъпленията от помощи нарастват над три и половина пъти спрямо същия период на предходната година, като в номинално изражение за периода януари-март са постъпили с 364.3 млн. лв. повече спрямо първото тримесечие на 2013 година.

Към края на март 2014 г. приходите от помощи са 517 млн. лв., при 153 млн. лв. към март на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.03.2014 г. са 7.449 млрд. лв., което е 22.9 % от годишния разчет.

Спрямо март 2013 г. разходите по КФП са нараснали с 493 млн. лв. (7.1%), което се дължи основно на базовия ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., както и на ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС.

Разходите по европейските средства (вкл. националното съфинансиране) към края на март 2014 г. са 915 млн. лв., като отчетените за същия период на 2013 г. разходи са 503 млн. лева.

В структурно отношение разходите за издръжка и лихвените разходи са по-ниски в сравнение със същия период на миналата година, докато ръст се отчита основно при социалните и здравно-осигурителните плащания и при капиталовите разходи.

Ръстът при капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) отново е свързан с по-високите плащания по програмите и фондовете на ЕС. Към края на март 2014 г. тези разходи са 784 млн. лв., и нарастват номинално с 258 млн. лв. спрямо същия период на предходната година, когато те са били 525 млн. лева.

Нелихвените разходи са 6.9 млрд. лв. и нарастват с 592 млн. лв. спрямо март 2013 година. Текущите нелихвени разходи към март 2014 г. са 6.117 млрд. лв. (24.7% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 784 млн. лв. (15.7% от разчетите към ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са 199 млн. лв. (29.8% от планираните за 2014 г.).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 349 млн. лв.

mediapool.bg