Кламер БГ - Бизнес новини: Пак с четири сметки, по всяка от тях внесената сума ще покрива най-старото задължение

Пак с четири сметки, по всяка от тях внесената сума ще покрива най-старото задължение

Бизнес

|
Пет, 28 Фев 2014г. 14:25ч.
Пак с четири сметки, по всяка от тях внесената сума ще покрива най-старото задължение

От началото на март 2014 г. плащанията на задълженията за данъци и осигурителни вноски ще се извършват по четири банкови сметки към съответната териториална структура на НАП вместо с досегашната една сметка. Промените в плащането на данъчните и осигурителни задължения от началото на март бяха направени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) заради решение на Конституционния съд, който обяви за противоконституционно лишаването от право на лицето само да избира кои от данъчните и осигурителните си задължения първо да погаси.

В петък от НАП поясниха какви са новите сметки и как ще се процедира с тях. Четирите банковите сметки са за:

Централен бюджет – по тази банкова сметка се превеждат всички задължения за ДДС, годишни и авансови вноски по ЗКПО, включително данъци при източника, авансови, окончателни и данъци при източника на данъка върху доходите на физическите лица и други данъци. По тази сметка се превеждат и глоби и имуществени санкции, наложени от органите на НАП, както и лихвените плащания по просрочени задължения към централния бюджет;

Вноски за социално-осигурителни фондове – по тази сметка се превеждат вноските за ДОО от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания;

Вноски за Националната здравно-осигурителна каса (Вноски за здравно осигуряване) – за внасяне на вноски за здравно осигуряване от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания;

Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Важно е да се отбележи, че за всяка от четирите сметки е приложим принципът за погасяване на най-ранното по падеж задължение, тоест най-старото задължение. Последното правило важи за всеки отделен вид задължение (данък, осигурителна вноска и т. н.).

Това означава, че ако има непогасени задължения за ДДС за три данъчни периода, например, и бъде наредена сума, покриваща размера само на една от трите вноски, то тя ще погаси най-старото (с най-ранен падеж) задължение. Аналогично е положението, когато има непогасени различни данъчни задължения, като например задължения за корпоративен данък, данък върху доходите и ДДС. В този случай плащанията също погасяват дълга, възникнал най-рано.

Друга съществена промяна, въведена с измененията на ДОПК, е премахването на досегашния принцип при подадена декларация и наредено плащане преди изтичането на крайния срок за това, сумата по плащането да се визуализира като надвнесена до настъпването на падежа и да се обвързва със задължението едва при настъпването на крайния срок за плащане. След промените, всяко наредено плащане, срещу което има задължение, се обвързва автоматично, без да се изчаква изтичането на крайния срок за плащане.

За всеки отделен вид задължение (данък, осигурителна вноска и т. н.) се запазва въведеното от края на 2013 г. облекчение на погасяване на публичните задължения, събирани от НАП, а именно първо се погасяват всички главници, а едва след това лихви.

Нови кодове за вид плащане

Едновременно с откриването на новите сметки за плащания към бюджета от 1 март 2014 г. се откриват три нови кода за вид плащане:

11 00 00 - за плащане за данъци (приходи на централния бюджет);

55 11 11 - за плащания за социално-осигурителните фондове към НОИ;

56 11 11 – за здравни вноски (приходи към НЗОК).

Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат с код за вид плащане 58 11 11.

Общият код за вид плащане на данъци и осигурителни вноски, който се ползваше при действието на единната сметка, се закрива.

В Териториалните дирекции на НАП е открита нова банкова сметка за администриране на приходите от дивидент за държавата и вноските от 50 на сто от наемите съгласно §19 от ЗДБРБ за 2012 г. и подобните разпоредби от законите за държавния бюджет за съответната година и наказателните лихви върху тях.

Платежни документи

Образците на платежните нареждания не се променят след измененията в ДОПК. В тях задължително, както и досега, трябва да се попълни информация за задълженото лице и наредителя, код за вид плащане (обърнете внимание, че за всяка от 4-те сметки съществува отделен код за вид плащане) и сумата с цифри и думи. Не е необходимо да се посочва период, за който се отнася плащането, защото при постъпването на сумата, тя ще бъде обвързана със задължението с най-ранен падеж.

Срокове за плащане

Сроковете за плащане на публичните задължения, събирани от НАП, не се променят във връзка с измененията в ДОПК.

Електронни услуги и електронни справки

Електронните услуги на НАП, осигуряващи достъп до данъчно-осигурителната сметка на физическите и юридическите лица продължават да функционират по досегашния ред, позволявайки на задължените лица да следят паричните преводи и тяхното обвързване със съответните задължения.

Електронната услуга на НАП за плащане на задължения с кредитни и дебитни карти, чрез системата за онлайн разплащане Е-pay ще бъде актуализирана с новосъздадените сметки и ще продължи да функционира.

Преходен период

За онези физически и юридически лица, за които към момента на влизане в сила на промените в ДОПК, в данъчно-осигурителната им сметка съществуват надвнесени суми, е предвиден преходен период от 3 месеца, в който могат да подадат писмено заявление, в което да заявят към коя от новите 3 сметки (за данъци, за социално-осигурителни вноски или за здравни вноски) да бъде насочен наличният остатък. Лицата, в чиито данъчно-осигурителни сметки към влизането в сила на промените в ДОПК няма надвнесени суми не се изисква подаването на заявления или контакт с НАП.

На страницата на НАП са поместени новите банките сметки.

mediapool.bg