Кламер БГ - Бизнес новини: Министерството на финансите пласира още 50 млн. лв. вътрешен дълг

Министерството на финансите пласира още 50 млн. лв. вътрешен дълг

Бизнес

|
Пон, 19 Май 2014г. 18:19ч.
Министерството на финансите пласира още 50 млн. лв. вътрешен дълг

Министерството на финансите преотвори емисията 2.5 годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 50 млн. лева, емитирана на 26 март 2014 г. с падеж 26 септември 2016 г.

На проведения на 19 май аукцион постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 0.83%. Тя е по-ниска спрямо постигнатата доходност от 1.07% при първия аукцион на емисията проведен на 24 март 2014 г.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки достигна 167.9 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 3.36.

Половината от ДЦК-тата са придобити от банките, следвани от гаранционните фондове (40.06%), пенсионни фондове (6.90%) и застрахователни дружества (3.04%).

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 75 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на облигации със сходен остатъчен матуритет в национална валута на редица държави от ЕС и региона: Испания (0.88%), Литва (0.94), Словения (1.13%), Италия (1.22 %), Португалия (1.38%), Полша (2.82%), Унгария (3.10%), Хърватия (3.49%), Румъния (3.50%) и Турция (9%).

От началото на годината Министерството на финансите е пласирало ДЦК за около 1.5 млрд. лв., като 1.2 млрд. от тях са кратскосрочни бонове с матуритет 3, 6 и 9 месеца.

През тази година правителството ще пласира общо 4.4 млрд. лв. дълг, с който ще се финансират плащания по падежи през 2015 г. и бюджетния дефицит.

Близо 3 млрд. лв. ще бъдат емитирани на външните пазари под формата на еврооблигации за 1.5 млрд. евро след евроизборите.

mediapool.bg