Кламер БГ - Бизнес новини: Дефицитът в бюджета за януари е 373 млн. лв.

Дефицитът в бюджета за януари е 373 млн. лв.

Бизнес

|
Пет, 28 Фев 2014г. 19:33ч.
Дефицитът в бюджета за януари е 373 млн. лв.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа за януари 2014 г. е отрицателно в размер на 373 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет от 158 млн. лв. и дефицит по европейските средства от 215 млн. лева. То бележи подобрение със 163 млн. лв. спрямо същия период на 2013 година. Това показват данните на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета към края на януари 2014 г.

За сравнение дефицитът за януари 2013 г. бе 536 млн. лв., формиран от дефицит по националния бюджет от 457 млн. лв. и дефицит по европейските средства – 80 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към края на месеца е 6.6 млрд. лв., от които 4.4 млрд. лв. депозити в БНБ и банки и 2.2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. В съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, обхватът на фискалния резерв е променен, като се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Постъпилите приходи и помощи на консолидираната фискална програма за януари са 2.1 млрд. лв. или 6.7% от годишните разчети за 2014 година. Съпоставено с януари 2013 г. приходите по КФП нарастват с 283 млн. лв. (15.8%), като ръст се отчита основно при данъчните приходи.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на януари са 1.79 млрд. лв., което е 86.7% от общите постъпления по КФП. Спрямо януари 2013 г. данъчните приходи нарастват номинално с 291 млн. лв. (19.3%).

Приходите в частта на преките данъци са 255 млн. лв., което е 5.9% от планираните за годината и нарастват с 51.5% спрямо същия период на миналата година. Приходите от косвени данъци са 1 млрд. лв., което е 7.9% от програмата за годината, в т.ч. от ДДС – 652 млн. лв. или 7.9%; от акцизи – 341 млн. лв. или 7.8%; от мита – 12 млн. лв. или 8.9 процента.

Косвените данъци спрямо януари 2013 г. нарастват с 13.8 на сто. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са 43 млн. лв., или 4.8% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социално-осигурителни и здравни вноски за януари са 489 млн. лв., което представлява 7.8% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са 275 млн. лв. или 4.1% от разчета за годината.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към 31.01.2014 г. са 2.4 млрд. лв., което е 7.5% от годишния разчет. Нелихвените разходи са 2.2 млрд. лв. и нарастват с 278 млн. лв. спрямо януари 2013 г., като най-висок е ръстът - 208 млн. лв., свързан с програмите, съфинансирани с европейски средства.

Лихвените плащания са 139 млн. лв. (20.7% от планираните за 2014 г.), като са със 155 млн. лв. по-ниски спрямо януари 2013 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена през януари 2014 г., е 86 млн. лв.

mediapool.bg