Кламер БГ - Бизнес новини: Бюджетният дефицит към края на ноември 2013 г. на касова основа е 0.7% от БВП

Бюджетният дефицит към края на ноември 2013 г. на касова основа е 0.7% от БВП

Бизнес

|
Пет, 03 Ян 2014г. 13:25ч.
Бюджетният дефицит към края на ноември 2013 г. на касова основа е 0.7% от БВП

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към 30 ноември 2013 г. е отрицателно в размер на 572 млн. лв. (0.7% от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет от 278 млн. лв. и дефицит по европейските средства от 294 млн. лева. Това сочат данните на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета към края на ноември 2013 г., публикувани на 30 декември на страницата на министерството.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на ноември 2013 г. са 26.3 млрд. лв. или или 86.6% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на 2012 г., приходите и помощите по КФП към ноември 2013 г. бележат номинален ръст от 7.6% (1.9 млрд. лв.).

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на ноември са 20.3 млрд. лв., което е 88.7% от годишните разчети.

Приходите от преки данъци към 30.11.2013 г. са 3.4 млрд. или 84.3% от планираните за годината.

Приходите от косвени данъци са 10.6 млрд. лв., което е 88.9% от плана за годината.

Приходите от ДДС за периода са 6.7 млрд. лв. или 88.1% от годишните разчети. Приходите от акцизи към 30.11.2013 г. са 3.7 млрд. лв. или 89.8% от разчета за годината, а постъпленията от мита са 136 млн. лв., или 113.2% спрямо планираните за 2013 година.

От данък върху застрахователните премии са постъпили 21 млн. лв., което представлява 74.1% от предвидените за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са 753 млн. лв., което е 93% от годишните разчети. Приходите от социално-осигурителни и здравни вноски към 30.11.2013 г. са 5.5 млрд. лв. или 90.6% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са 6 млрд. лв. или 80.2% от разчета за 2013 година. Спрямо същия период на 2012 г. има ръст от 21 процента.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към 30.11.2013 г. са 26.9 млрд. лв., което е 84.1% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са 22 млрд. лв., капиталовите разходи са 3.3 млрд. лв. и лихвените плащания са на 673 млн. лева.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 ноември 2013 г. от централния бюджет, е 833 млн. лв.

Фискалният резерв към 30.11.2013 г. е 5 млрд. лева.

mediapool.bg