Кламер БГ - Бизнес новини: Бизнесът предлага трудова е-книжка и "продажба" на специалисти

Бизнесът предлага трудова е-книжка и "продажба" на специалисти

Бизнес

|
Ср, 29 Ян 2014г. 15:51ч.
Бизнесът предлага трудова е-книжка и "продажба" на специалисти

Електронна вместо хартиена трудова книжка, трудови съдилища за разрешаване на спорове между служители и работодатели, възможност за платен трансфер на работници между фирмите, гъвкавост при намаляване или удължаване на работното време, намаляване на платения отпуск за жени в майчинство и облекчаване на наемането на непълнолетни. Това са част от предложенията на Българската стопанска камара (БСК) до вицепремиера Даниела Бобева във връзка с предвидения от правителството Трети пакет с мерки за намаляване на административната тежест.

Представителите на бизнеса отново искат и премахването на класа "прослужено време“ и връщане на възможността за прекратяване на трудовите договори на работници в пенсионна възраст. БСК припомня и отколешните си идеи за отпадне на ограничената имуществена отговорност на работниците при настъпили щети в предприятието, както и да отпадне заплащането от страна на работодателите на първите три дни от отпуска по болест.

Уволнение по имейл

Според камарата хартиената трудова книжка и трудовото досие на работниците трябва да се заменят с електронни и част от данните в тях да се попълват автоматично по електронен път от Националната агенция по приходите и Националния осигурителен институт. Титулярите могат да получават достъп до базата данни чрез код за достъп през електронната страница на Главна инспекция по труда или Агенцията по заетостта.

Бизнесът предлага още по електронен път да може да се уведомяват служителите, че ще им бъдат прекратени договорите, както и разширяване на опциите за спиране на трудовия договор по инициатива на фирмата, без да е нужно съгласието на работника, при увеличаване на размера на дължимото от работодателя обезщетение за съкратения работник и запазване на правото за държавни помощи за безработица. Работодателите искат също да отпадне задължението им да искат предварително разрешение от Главна инспекция по труда при дисциплинарно уволнение, прекратяване на договор при липса на качества на служителя и при закриване на предприятие или част от дейността му.

Според БСК трябва да се възстанови и възможността работодателят да прекратява с предизвестие трудовия договор на работник и служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Работодателите също смятат, че изплащането на обезщетения при пенсиониране трябва да се обект на колективните или индивидуалните трудови договори.

"Продажба" на работници

Работодателите искат също така да могат да "продават" или да дават "под наем" свои висококвалифицирани служители на други фирми или предприятия. Това може да става чрез сключени между компаниите договори за временно или постоянно предоставяне на висококвалифицирани специалисти от едно предприятие на друго, срещу съответно възмездяване на "предоставящия” кадрите работодател, при постигнато взаимно съгласие на работника или служителя и работодателите.

Да се намали възрастта при наемане на непълнолетни лица от сегашните 16 години на 15 години, за да може да се улесни въвеждането на т.нар. дуална образователна система, при която ученици работят, за да усвоят по-добре определена професия и получават заплащане за това. Другият ефект ще е улесняване на заетостта на ранно отпаднали от училище ученици и неквалифицирани младежи от ромската общност и др., аргументират се от организацията. Тя отбелязва, че в момента процедурата по издаване на разрешения за работа на ненавършили 18 години лица е усложнена с представянето от страна на работодателя на много излишни документи.

Сред предложенията е и удължаване от три на седем дни срокът, в който работодателите са длъжни да уведомят съответното данъчно при сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори. Камарата смята, че трябва да се разшири обхватът на срочния трудов договор, да се удължи максималната му продължителност и поредност на неговото използване, за да може да се прилага по-гъвкав подход при почасова заетост и сътрудничество с агенции за временна работа. БСК смята още, че трябва и да отпадне сегашното ограничение от 30 процента за дела на наетите чрез агенции за временна работа.

По-гъвкаво работно време

Бизнесът иска още да се увеличи от 3 на 6 месеца периодът, в който може да въвежда непълно работно време по икономически причини, което ще позволи на предприятията да се адаптират по-лесно при временни затруднения като запазят работните си места. Настоява се за облекчаване на режима за полагане на извънреден труд като се увеличи броят на разрешените часове извънреден труд за една календарна година, както и да може да се работи извънредно в един от почивните дни при промени в седмичното планиране, предизвикани от промени в поръчките и доставка на материали, при спазване на приложимите изисквания на Кодекса на труда.

Според камарата сегашната регламентация на ученическите отпуски за задочните студенти за календарна година, а не за учебна, създава трудности при отчитането на отпуските и за работодателите, и за следващите задочно висше образование. Организацията настоява и за прецизиране на правната регламентация на все по-популярната дистанционна форма на обучение, тъй като все повече млади хора следват висше образование редовно и работят, но не могат да ползват ученически отпуски, защото формата на обучение предполага откъсване от производството. Това на практика ги ощетява в сравнение със задочниците, аргументира се БСК.

Настоява се още да се въведе отговорност за работника, не само при доказано нанесени щети на оборудване, но и при увреждане на други материални интереси на работодателя като нарушаване на търговска индустриална тайна, изнасяне на ноу-хау и други, включително след напускане или дисциплинарно уволнение на служителя.

По-кратко, но с по-високо обезщетение майчинство

Да се преразгледа правото на 20 дни платен годишен отпуск на жените за периода, за който са били в отпуск по майчинство, предлага още бизнесът. Според камарата, трябва да се съкрати продължителността на майчинството за сметка на повишаване на размера на обезщетенията, в съответствие с практиката в ЕС. Аргументът е, че продължителният отпуск по майчинство деквалифицира значителна част от заетите и ги изключва от пазара на труда, а към двете години майчинство автоматично се добавят и още 40 дни платен отпуск.

Работодателите отново поставят въпроси и за отпадането на ставката в заплатата за стаж и опит, като посочват, трудовото възнаграждение по принцип трябва да е според работата и резултатите на заетото лице.

Друго старо тяхно искане е отпадане на задължението на фирмата да плаща първите три дни от болничния лист на служителите си, което бе въведено от ГЕРБ като мярка срещу точенето на държавното осигуряване чрез фиктивни болнични листи. Според камарата обаче така фирмите плащат обезщетение за период, за който лицето вече е било осигурявано, и се внасят повторно осигурителни вноски за начисленото обезщетение. Организацията отбелязва, че презумпцията, че работодателят е в състояние да контролира първите 3 дни по издаден болничен лист, поемайки съответните разходи, не работи пълноценно. "Работодателят не притежава правни възможности, компетенции и ресурс, нито е необходимо да ги придобива, с цел упражняване на специфичен контрол. Случаят е сходен с този по непризнаване на данъчен кредит, заради нарушения на доставчика", пише в писмото до Бобева.

Камарата повдига отново и темата за въвеждане на специализирани трудови съдилища за разглеждане на индивидуални трудови спорове и на задължителни предварителни процедури за доброволно разрешаване (споразумяване) при индивидуални трудови спорове, каквато е европейската практика. Така ще се увеличат възможностите за защита на правата на работниците и на работодателите в ускорен процес на трудова медиация (посредничество) и/или достъп до бързо и справедливо правосъдие в специализиран, компетентен трудов съд.

mediapool.bg